1. Definities

 • de klant: de zakelijke of particuliere de klant/opdrachtgever die met Dive InC een overeenkomst sluit;
 • Dive InC: opdrachtnemer, dienstverlener, KvK nummer 28106192, te Sassenheim, www.dive-inc.nl;
 • deelnemer: een natuurlijk persoon die deelneemt aan een dienst(en) die Dive InC aan de klant levert (dit kan de klant zelf zijn, maar ook een kind, lid, relatie of werknemer van de klant);
 • instructeur: leider van een dienst, werknemer van of zelfstandige via Dive InC;
 • dienst(en): duikinstructie, zwemles en/of een daaraan gerelateerde dienstverlening, zoals verhuur;
 • product: een aan een dienst gerelateerd product;
 • lesmateriaal: een aan een dienst gerelateerd lesmateriaal, zoals een instructieboek;
 • apparatuur: apparaten en toebehoren voor de dienst, eigendom van/gehuurd door Dive InC;
 • schriftelijk: per inschrijf- of contactformulier op de website, brief, e-mail, sms of whatsapp-bericht;
 • overmacht: een niet aan Dive InC toe te rekenen oorzaak (zoals arbeidsongeschiktheid, epidemie, pandemie, stroom- of internetstoring, computerhack, extreme file, extreem weer, staking), waardoor nakoming redelijkerwijs niet meer van Dive InC kan worden gevergd.

2. Algemene bepalingen

 • Dive InC brengt vooraf een offerte uit met daarin (onder andere) de looptijd van de overeenkomst, de te leveren dienst(en), de kosten en de tarieven (abonnement, per uur, vast of een mix daarvan) (exclusief BTW, tenzij anders is vermeld), het aantal deelnemers, het aantal instructeurs, de tijdstippen, de benodigde apparatuur, de locatie en de benodigde faciliteiten.
 • Als de klant de offerte of aanbesteding tijdig en schriftelijk heeft geaccepteerd, komt een overeenkomst tussen de klant en Dive InC tot stand. Dive InC mag wachten met de start van de dienst tot na ontvangst van de acceptatie en ontvangst van een eventueel gevraagde vooruitbetaling.
 • De overeenkomst, deze algemene voorwaarden en nadere schriftelijke afspraken vormen één geheel. Bij onderlinge strijdigheid geldt de laatst gemaakte schriftelijke afspraak.
 • Dive InC mag tarieven één keer per kalenderjaar verhogen conform CBS Prijsindex Zakelijke Dienstverlening.
 • Bij meer- of minderwerk mag Dive InC naar redelijkheid en naar rato kosten en tarieven in rekening brengen, in aansluiting op bedragen die (wel) zijn overeengekomen.
 • Dive InC is aangesloten bij Professional Association of Diving Instructors (PADI) en levert de dienst zoals van een zorgvuldig en deskundig dienstverlener en op dit gebied mag worden verwacht, maar (omdat het resultaat te veel afhankelijk is van deelnemer en andere onbeïnvloedbare factoren) altijd in de vorm van een inspanningsverplichting.
 • Dive InC mag deelnemer(s) uitsluiten van deelname aan de dienst en/of geen certificaat of diploma verstrekken en/of de overeenkomst met de klant per direct opschorten en/of opzeggen, als het gedrag van deelnemer(s), naar inzicht van de instructeur(s) daartoe aanleiding geeft en/of als voorzetting van de dienst of het contract redelijkerwijs niet meer van de instructeur of Dive InC kan worden verwacht.
 • Dive InC mag bij de uitvoering van de overeenkomst naar eigen inzicht derden inschakelen.

3. Opzegging

Een overeenkomst voor bepaalde tijd dient minimaal twee maanden voor de overeengekomen (voorlopige) einddatum schriftelijk te worden opgezegd door de klant. Wordt niet (tijdig) opgezegd en wordt de dienst na de (voorlopige) einddatum door Dive InC voortgezet, dan wordt het contract geacht te zijn verlengd voor een zelfde periode als de vorige periode, maar kan de klant schriftelijk per maand opzeggen. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan na een jaar worden schriftelijk worden opgezegd met een opzegtermijn van een maand, tegen de laatste dag van een kalendermaand.

4. Annuleren

 • In geval van annuleren door de klant zal Dive InC eerst proberen de afgesproken dienst, in overleg met de deelnemer()s) te verzetten naar een ander tijdstip.
 • De klant kan alleen schriftelijk annuleren en betaalt aan Dive InC per geannuleerde deelnemer de volgende percentuele vergoeding van het bedrag voor die dienst:
  –  een week of langer vóór de afgesproken datum: 0%
  –  tussen een week en tot en met 48 uur voor de afgesproken datum: 50%;
  –  korter dan 48 uur voor de afgesproken datum of bij niet-verschijnen van een deelnemer: 100%.

5. Zorg door Dive InC, de klant en deelnemer

 • De klant draagt zorg voor goed geïnformeerde en verantwoorde deelnemers.
 • Dive InC draagt zorg voor goede en passende apparatuur en lesmaterialen, voldoende kennis van de instructeurs en voor eventuele gelijkwaardige vervanging van instructeurs.
 • De Dive InC gaat zeer vertrouwelijk om met informatie van en over de klant en deelnemers en deelt deze alleen met derden als dat noodzakelijk is voor uitvoering van de overeenkomst. Naast deze voorwaarden verstrekt Dive InC een aparte privacyverklaring.
 • Elke deelnemer draagt zelf zorg voor geldige reisdocumenten, voor voldoende geschiktheid en fitheid om deel te nemen en voor de privé-eigendommen voor, tijdens of na een dienst.

6. Aansprakelijkheid, vrijwaring, overmacht

 • Dive InC kan alleen aansprakelijk zijn voor directe schade aan de klant of deelnemer als gevolg van opzet, grove nalatigheid of roekeloosheid van een instructeur.
 • Dive InC kan in de offerte vooraf voorwaarden stellen aan aansprakelijkheidsverzekeringen van de klant en/of de deelnemers.
 • Dive InC is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gederfde winst of gevolgschade.
 • De aansprakelijkheid van Dive InC tegenover de klant of deelnemer is gemaximeerd tot het laagste van deze twee bedragen:
  –  het bedrag dat wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekering van Dive InC, plus het eigen risico van Dive InC;
  –  het totaalbedrag van het lopende jaar van de overeenkomst (jegens de klant) of het totaalbedrag dat de klant voor een deelnemer heeft betaald (jegens een deelnemer).
 • Dive InC is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht.
 • De klant is aansprakelijk voor schade aan apparatuur en lesmateriaal door een deelnemer.
 • De klant vrijwaart Dive InC voor aansprakelijkstellingen door derden tijdens de dienst, tenzij sprake is van opzet grove nalatigheid of roekeloosheid van een instructeur.
 • Bij tijdelijke overmacht kunnen de klant en Dive InC de overeenkomst aanpassen of met een maand schriftelijk opzeggen, onder betaling van de kosten en tarieven (eventueel naar rato van de looptijd) tot en met de laatste dag van de overeenkomst.

7. Betaling

 • Dive InC mag van de klant vooruitbetaling vragen.
 • De klant betaalt de factuur van Dive InC binnen 14 dagen na factuurdatum.
 • Als de klant in verzuim is met een betaling, mag Dive InC de dienst opschorten.
 • Bij latere betaling rekent Dive InC 15% buitengerechtelijke incassokosten over het factuurbedrag, met een minimum van EUR 40,00. Wordt daarna niet betaald, dan brengt Dive InC tevens kosten van juridische bijstand en proceskosten in rekening.

8. Klachten en toepasselijk recht

 • De klant geeft een klacht van de klant of deelnemer zo snel mogelijk na constatering schriftelijk door aan Dive InC, die voldoende tijd en toegang krijgt om de oorzaak van de klacht te onderzoeken en eventueel weg te nemen of te herstellen.
 • Het melden van een klacht schort de betalingsverplichting van de klant niet op.
 • Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, tenzij de wet anders bepaalt.

© 2012 Dive InC. Alle rechten voorbehouden.